AVÍS LEGAL

TITULAR

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

Segons estableix la legislació espanyola en l'article 24.4 de la Llei 17/1997 de 4 de juliol, d'Espectacles Públics Activitats Recreatives: els assistens als espectacles i activitats recreatives , tenen el dret a contemplar l'espectacle o a participar en l'activitat recreativa. Així mateix, tenen el dret a que els esmentats esdeveniments es desenvolupin íntegrament, segons la manera i condicions en que han estat anunciats.

TicTacTiquet.com no accepta devolucions de les compres realitzades a través de la plataforma. En cas de reclamacions, el responsable sempre serà l'organitzador de l'esdeveniment, ja que TicTacTiquet.com és una plataforma que gestiona tecnològicament el servei de compra-venda i no es fa responsable de les incidències atribuïbles a l'organitzador.

Les dades de l'organitzador figuren al detall de cada esdeveniment.

Respecte al dret de de desistiment com a consumidor, a títul merament informatiu, t'indiquem que la normativa aplicable, en concret l'article 103 apartado l) del Real Decret Legislatiu 1/2007, del 16 de novembre, per el qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i d'altres lleis complementaries, exclou específicmanet el dret de desistiment en relació a serveis relacionats amb les activitats del lleure.

AVÍS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l’empresa mercantil PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L., CIF: B-62370473, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 33460, Foli 183, Full Nº B227172, Inscripció 1ª. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.tictactiquet.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L., de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. o a tercers.

PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L.

Amb els límits establerts a la llei, PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L.

Així mateix, per accedir als serveis que PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L., amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a CTRA. CÀNOVES, 16, ENTLO. 1A - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (BARCELONA) o bé, enviant un correu electrònic a hola@tictactiquet.com

D’altra banda, la seva acceptació al present Avís Legal suposa també la prestació del seu consentiment exprés per a què PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L., a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic hola@tictactiquet.com, manifestant la seva voluntat.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L.. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts proporcionats per PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L., als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació. PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L., les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza
de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L.. Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L., són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L., per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L. l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de PERCEPTION TECHNOLOGIES, S.L..

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.